Get Adobe Flash player

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2011 - 14 metais

 

PATVIRTINTA
VšĮ Kidulių ambulatorijos
Vyriausiojo gydytojo
2011-10- 28 įsakymu Nr. V-23

 

VŠĮ KIDULIŲ AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2011 – 2014 METAMS

 

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

1

2

3

4

1.1. Kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2011m. spalio mėn.

Vyriausiasis gydytojas

2.

Parengti, patvirtinti ir prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą

2011m. spalio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

3.

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui pateikti patvirtintos įstaigos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plano kopiją bei informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2011 m. lapkričio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

4.

Įstaigos skelbimų lentoje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą bei asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus.

2011 m. lapkričio mėn.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas

5.

Išskirti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę jose.

Kiekvienų metų

III ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

6.

Pateikti įstaigos steigėjams sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą.  

Kiekvienų metų

III ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

7.

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą įstaigoje, parengti ir patvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą.  

Parengus korupcijos pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.3. Galimų korupcijos apraiškų nustatymas, jų priežasčių analizavimas ir šalinimas, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių nuomonę, bei korupcijos apraiškų viešinimas

8.

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Nuolat

Vyriausiasis gydytojas

9.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti   vyriausiąjį gydytoją

Gavus pranešimą

Įstaigos darbuotojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

10.

Suderinus su vyriausiuoju gydytoju, įstaigoje skelbti informaciją apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas patvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

11.

Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir, suderinus su vyriausiuoju gydytoju, juos viešinti teisės aktų nustatyta

tvarka

Per 10 darbo dienų nuo informacijos pasitvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.4 Darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais

12.

Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.5 Visuomenės švietimas ir informavimas

13.

Įstaigos informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

2011 m. IV ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

14.

 

Parengti ir įstaigos skelbimų lentoje pakabinti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

2013, 2014m.

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.6 Veiklos koregavimas, siekiant užtikrinti didesnį veiklos skaidrumą bei efektyvumą

15.

Siekiant išvengti galimos korupcijos dėl eilių susidarančių priimant pacientus, parengti teisės aktus, reglamentuojančius pacientų išankstinę registraciją ambulatorinėms paslaugoms gauti, pirminio lygio paslaugų teikimo tvarką.

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

16.

Siekiant išvengti galimos korupcijos dėl slaugos paslaugų teikimo namuose, parengti teisės aktus, reglamentuojančius slaugos paslaugų teikimo paciento namuose tvarką

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

17.

Siekiant išvengti galimos korupcijos siunčiant pacientus stacionarinėms paslaugoms, reabilitacijos paslaugoms parengti teisės aktus, reglamentuojančius pacientų nukreipimošioms paslaugoms tvarką įstaigoje

2012m.

Vidaus medicininio audito vadovas

18.

Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausa vertinant Korupcijos tikimybę įstaigoje bei prevencijos programos veiksmingumą

Kartą metuose

Vidaus medicininio audito vadovas

1.7 Viešųjų pirkimų proceso tobulinimas

19.

Pradėti nustatyto sąrašo medicininės įrangos pirkimą per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO.

2013 m. II ketv.

Viešųjų pirkimų organizatorius

20.

Įvertinti įstaigoje įsigyjamų prekių, paslaugų, darbų atitikimą LR Viešųjų pirkimų įstatymui, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėms

2012, 2013, 2014 m. II ketv.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vidaus medicininio audito vadovas

1.8 Bendradarbiavimas korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

21.

Vyriausiajam gydytojui pavedus, atstovauti įstaigai bendradarbiaujant su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

1.9 Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo kontrolė

22.

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Pranešimus (informaciją) teikti kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

23.

Parengti ir įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

2013, 2014

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas