Get Adobe Flash player

 

PATVIRTINTA

VšĮ Kidulių ambulatorijos

Vyriausiojo gydytojo

2011-09-02 įsakymu Nr. V – 18a

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistų reklamuotojų vizitų (toliau – vizitas) VšĮ Kidulių ambulatorijoje organizavimo tvarka (toliau – tvarka) nustato informacijos apie vaistus ir jų reklamos, teikiamos įstaigos sveikatos priežiūros specialistams, turintiems teisę skirti vaistus, organizavimo tvarką, vaisto reklamos davėjo, vaisto reklamuotojo bei įstaigoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų teises ir pareigas.

2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

2.1. Vaistai (vaistiniai preparatai) (toliau – vaistai) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

2.2. Vaistų reklamos davėjas – tik  vaisto rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.

2.3. Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistų  reklamos davėjo  įgaliotas darbuotojas vykdyti vaistų reklamą.

2.4. Vizitas – tai vaistų reklamuotojo apsilankymas pas įstaigoje dirbantį sveikatos priežiūros specialistą/specialistus, kurių metu teikiama informacija apie vaistus.

2.5. Asmeninis susitikimas - vaistų reklamuotojo (-jų) susitikimas su vienu įstaigoje dirbančiu sveikatos priežiūros specialistu, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus, sveikatos priežiūros specialisto laisvu nuo darbo laiku.

2.6. Grupinis susitikimas – vaistų reklamuotojo (-jų) susitikimas su daugiau kaip vienu sveikatos priežiūros specialistu (skyrių gamybiniai susirinkimai ar pan.), siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus. Į grupinius susitikimus gali būti papildomai pakviestas lektorius.

2.7. Sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas - visas sveikatos priežiūros specialisto darbo grafike nurodytas darbo laikas, skirtas pacientams priimti. Laikotarpiai tarp pacientų registracijų ir laikotarpiai, kada pagal išankstinę registraciją paskirtu laiku pacientas neatvyksta į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, taip pat laikytini sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku.

3. Vizitų metu informacija apie vaistus (reklama) turi būti teikiama pagal 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 (Žin., 2006, Nr. 78-3056), 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 (Žin., 2000, Nr. 64- 1937), 1996 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 (Žin.,1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 262), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.2-98), kitų teisės aktų nuostatas. Vizitų metų informacija apie vaistus, jų reklama turi būti teikiama taip pat atsižvelgiant ir į Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojųasociacijos vaistų rinkodaros etikos kodekso bei šio aprašo nuostatas.

II. VIZITŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI

4. Vizitų organizavimo tikslas – gerinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parenkant ir skiriant jiems labiausiai tinkamus (indikuotinus) vaistus. Siekiant šio tikslo, vaistų reklamuotojas siekia periodiškai informuoti  įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus apie naujų ar apie jau anksčiau skiriamų ir vartojamų vaistų indikacijas, kontraindikacijas, žinomą šalutinį poveikį, skyrimo ir vartojimo ypatumus, moksliniais įrodymais ar praktika pagrįstus pranašumus kitų vaistų reklamos davėjo atitinkamų vaistų atžvilgiu.

5. Vaistų reklamuotojo ketinimas kokiu nors būdu suinteresuoti sveikatos priežiūros specialistus skirti pacientams ar rekomenduoti jiems vaistus, nesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų, yra neleidžiamas.

6. Vizitus organizuoja: vaistų reklamos davėjas – per vaistų reklamuotoją ir įstaiga – per  įstaigos vyriausiąjį gydytoją, nepriklausomai nuo to kokio pobūdžio vizitas planuojamas – asmeninis ar grupinis susitikimas.

III. VIZITŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRA (TVARKA)

7. Visi vaistų reklamuotojų vizitai  įstaigoje yra nemokami. Bet kokie mokėjimai susiję su vaistų reklamuotojų vizitais (patalpų naudojimas ir kt.) draudžiami.

8. Draudžiama organizuoti vizitus sveikatos priežiūros specialistų darbo laiku, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Vaistai gali būti reklamuojami žemiau nustatyta tvarka vaistų reklamuotojui asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu ar grupiniame susitikime.

10. Vaistų reklamuotojai, norėdami organizuoti asmeninius ar grupinius susitikimus, su  vyriausiuoju gydytoju suderina planuojamo vizito datą ir laiką, reklamuojamo vaisto pavadinimą bei paskirtį,  nurodo reklamuotojo vardą ir pavardę, atstovaujamą įstaigą bei užimamas pareigas, vaistinio preparato reklamos trukmę.

11. Apie numatomą grupinį susitikimą vyriausiasis gydytojas informuoja įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus.

12. Jei vaistų reklamuotojas negali suderintu laiku atvykti į įstaigą, jis privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną apie tai informuoti vyriausiąjį gydytoją.

13. Atvykęs į įstaigą suderintu laiku reklamuotojas prisistato pas vyriausiąjį gydytoją. Pas vyriausiąjį gydytoją esančiame „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnale“ (žr. 1 priedas) įrašo vizito datą, laiką, vardą, pavardę, darbovietę, tikslą (nurodo reklamuojamą vaistą), įrašą patvirtina vyriausiasis gydytojas.

14. Vizitas gali trukti ne ilgiau kaip 30 minučių.

15. Vaistų reklamuotojas, pageidaujantis asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, susitikimą derina su vyriausiuoju gydytoju, kuris susitikimo laiką suderina su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu.

16. Asmeniniai vaistų reklamuotojų susitikimai su sveikatos priežiūros specialistu galimi šio specialisto pertraukos pavalgyti ar pailsėti metu ar sveikatos priežiūros specialisto nedarbo metu.

17. Reklamuotojas, atvykęs į asmeninį susitikimą su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, užsiregistruoja  pas vyriausiąjį gydytoją esančiame „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnale“ (žr. 1 priedas) kaip tai numatyta tvarkos 13 punkte, papildomai nurodo konkretaus sveikatos priežiūros specialisto, su kuriuo susitinkama asmeniškai, vardą ir pavardę.

18. Vyriausiasis gydytojas neprivalo leisti organizuoti asmeninius  ar grupinius susitikimus, ar sudaryti sąlygas vaistų reklamuotojui dalyvauti ir teikti informaciją apie vaistus, jei nustatė, kad poreikio tokiems vizitams nėra, tačiau  gali pasinaudoti teise prašyti vaistų reklamuotoją pateikti konkrečią informaciją apie konkretų vaistą.

IV. VIZITŲ ORGANIZAVIMO SUBJEKTŲ PAREIGOS

19. Vaistų reklamos davėjas privalo:

19.1.Rūpintis vaistų reklamuotojų kvalifikacija, kuri užtikrintų tinkamą informacijos apie vaistus pateikimą sveikatos priežiūros specialistams.

19.2. Užtikrinti, kad būtų patenkintas įstaigos poreikis vaistų reklamuotojų vizitams.

20. Vaistų reklamuotojas privalo:

20.1. Vadovaudamasis šio dokumento nuostatomis suderinti vizitus su  vyriausiuoju gydytoju ir laiku informuoti apie jų atšaukimą.

20.2 Vizito metu raštu registruotis tam skirtame žurnale, nurodant vizito datą, laiką, vardą, pavardę, darbovietę ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus), o kai siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodant ir šio specialisto vardą bei pavardę.

20.3 Nešioti vaistų reklamos davėjo darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas vizitų metu.

20.4 Susipažinti su šia tvarka ir organizuoti vizitus į įstaigą taip, kad nepažeistų teisės aktų ir šios tvarkos reikalavimų.

20.5 Kiekvieno vizito metu pateikti visų reklamuojamų vaistų charakteristikų santraukas arba kitomis priemonėmis užtikrinti jų prieinamumą bei informuoti apie vaistų pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (jei vaistai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą).

20.6 Perduoti Vaistų rinkodaros teisės turėtojo mokslo tarnybai vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamų vaistų vartojimą, jo ypatumus, o ypatingai – apie pastebėtą nepageidaujamą (pašalinį) jų poveikį.

21. Įstaiga privalo:

21.1.Užtikrinti vaistų reklamuotojui galimybę susipažinti su šios tvarkos nuostatomis.

21.2.Užtikrinti „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnalo“ prieinamumą reklamuotojams.

21.3 Skirti patalpą, tinkamą vaistų reklamai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tvarka gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams ar pertvarkant įstaigos darbo organizavimą.

23. Už teisės aktų ar šios tvarkos reikalavimų nesilaikymą įstaigoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai gali būti traukiami drausminėn ar materialinėn atsakomybėn, o apie vaistų reklamuotojo netinkamus veiksmus įstaiga nedelsiant informuoja vaistų reklamos davėją ir Valstybinę vaistų ir kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri yra įgaliota surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, susijusius su vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams.

24. Pažeidę šią tvarką, vaistų reklamuotojai įstaigos administracijos spendimu praranda teisę 3 mėnesius įstaigoje organizuoti vizitus.

25. Ginčai, kylantys dėl tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

pasitikrink-draustuma

Registracija ir
informacija teikiama
Tel.: 8 (345) 62303

 

El. paštas:
kiduliuambulatorija@gmail.com 

darbo-laikas