Get Adobe Flash player

Vaistų reklamuotojų vizitų taisyklės

PATVIRTINTA

VšĮ Kidulių ambulatorijos

Vyriausiojo gydytojo

2019-03-26 įsakymu Nr. V - 11

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMUOTOJŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistinių preparatų reklamuotojų reklaminių renginių VšĮ Kidulių ambulatorijoje (toliau – ambulatorija) organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacijos apie vaistinius preparatus, teikiamos įstaigos sveikatos priežiūros specialistams, turintiems teisę skirti vaistinius preparatus, organizavimo tvarką, vaistinio preparato reklamos davėjo, vaistinio preparato reklamuotojo bei įstaigoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų teises ir pareigas.

2. Tvarka paruošta vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 (2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V – 1518 redakcija) V skyriaus nuostatomis.

II. REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI

3. Reklaminių renginių organizavimo tikslas – gerinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parenkant ir skiriant jiems labiausiai tinkamus (indikuotinus) vaistinius preparatus. Siekiant šio tikslo vaistinių preparatų reklamuotojas siekia periodiškai informuoti įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus apie naujų ar apie jau anksčiau skiriamų ir vartojamų vaistinių preparatų indikacijas, kontraindikacijas, žinomą šalutinį poveikį, skyrimo ir vartojimo ypatumus, moksliniais įrodymais ar praktika pagrįstus pranašumus kitų vaistinių preparatų atžvilgiu.

4. Vaistinių preparatų reklamuotojo ketinimas, kokiu nors būdu suinteresuoti sveikatos priežiūros specialistus skirti pacientams ar rekomenduoti jiems vaistinius preparatus, nesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų, yra draudžiamas.

5. Reklaminius renginius organizuoja: vaistinių preparatų reklamos davėjas – per vaistinių preparatų reklamuotoją ir įstaiga per įstaigos vyriausiąjį gydytoją. Vaistinių preparatų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, draudžiamas.

III. REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRA (TVARKA)

6. Vaistinių preparatų reklaminis renginys organizuojamas tik tuo metu, kai jame gali dalyvauti ne mažiau kaip 2 sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai. Reklaminis renginys, kuriame gali dalyvauti tik 1 sveikatos priežiūros specialistas įstaigoje draudžiamas. 7. Vaistinių preparatų reklamuotojai, norėdami organizuoti reklaminius renginius, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) pateikti prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

7.1 informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);

7.2 reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;

7.3 siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;

7.4 kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;

7.5 reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);

7.6 numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą ar vaistinius preparatus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

8. Vyriausiasis gydytojas pateiktus prašymus užregistruoja „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnale“ (žr. 1 priedas), reklamuojamo vaistinio preparato pavadinimą bei

paskirtį, nurodo reklamuotojo vardą ir pavardę, atstovaujamą įstaigą bei užimamas pareigas, vaistinio preparato reklamos trukmę.

9. Vyriausiais gydytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar leidžia organizuoti reklaminį renginį (suderina reklaminio renginio datą, renginio trukmę ir tematiką), arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą leisti organizuoti reklaminį renginį. Reklaminio renginio laiką parenka taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti.

10. Vyriausiasis gydytojas neprivalo leisti organizuoti reklaminius renginius, ar sudaryti sąlygas vaistinių preparatų reklamuotojui dalyvauti ir teikti informaciją apie vaistinius preparatus, jei nustatė, kad poreikio tokiems vizitams nėra, tačiau gali pasinaudoti teise prašyti vaistinių preparatų reklamuotoją raštu pateikti konkrečią informaciją apie konkretų vaistinį preparatą.

11. Įstaiga dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį. Tuo atveju vyriausiasis gydytojas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną raštu ar elektroniniu būdu informuoja reklamos davėją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio renginio dienos apie neįvykusį reklaminį renginį įrašo „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnale“ (žr. 1 priedas) ir informaciją apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį paskelbia VšĮ Kidulių ambulatorijos interneto svetainėje.

12.Vyriausiasis gydytojas apie numatomą reklaminį renginį, data, laiką, trukmę, temą, kokių profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistams jis skirtas paskelbia ambulatorijos interneto svetainėje ir informuoja įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus.

13.Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša ambulatorijos vyriausiajam gydytojui atvyksiančio vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, reklamos davėjas nedelsiant apie tai informuoja ambulatorijos vyriausiąjį gydytoją raštu ar elektroniniu būdu.

14. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali.

15. Reklaminio renginio metu pateikta informacija privalo būti tiksli, sąžininga, objektyvi ir išbaigta, kad reklamos gavėjas galėtų susidaryti savo nuomonę apie reklamuojamo vaistinio preparato gydomąsias savybes. Ji turi būti pagrįsta mokslinių tyrimų išvadomis bei vertinimais ir aiškiai tuos įrodymus perteikti. Pageidautina, kad informacija būtų rengiama remiantis paskutiniųjų 5 metų mokslinių publikacijų išvadomis. Reklaminio renginio metu kiekvienas dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis. VšĮ Kidulių ambulatorijos vyriausiasis gydytojas dvejus metus po įvykusio reklaminio renginio saugo reklaminio renginio dalyvių asmens duomenis. VšĮ Kidulių ambulatorijos vyriausiasis gydytojas reklaminio renginio dalyvių skaičių pateikia vaistinių preparatų reklamuotojui.

16.Visi vaistų reklamuotojų reklaminiai renginiai įstaigoje yra nemokami. Draudžiama organizuoti reklaminius renginius sveikatos priežiūros specialistų darbo laiku, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Reklaminis renginys turi trukti ne ilgiau kaip 1 valandą. Skleidžiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine veikla.

17. Pasibaigus renginiui, reklamos davėjo vaistinių preparatų reklamuotojas pasirašo registratūroje esančiame „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnale“ (žr. 1 priedas) patvirtindamas, kad renginys įvyko. Įstaigos vyriausiasis gydytojas įrašą patvirtina parašu ir spaudu.

IV. REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SUBJEKTŲ PAREIGOS

18. Vaistinių preparatų reklamos davėjas:

18.1 privalo susipažinti su šia tvarka ir organizuoti reklaminius renginius taip, kad nepažeistų teisės aktų ir tvarkos reikalavimų;

18.2 privalo organizuoti reklaminį renginį tik tada, kai jame gali dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali;

18.3 privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, pranešti ambulatorijos vyriausiajam gydytojui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių vaistinių preparatų reklamuotojas negali atvykti į numatytą reklaminį renginį;

18.4 privalo rūpintis vaistinių preparatų reklamuotojų kvalifikacija, kuri užtikrintų tinkamą informacijos apie vaistinius preparatų pateikimą sveikatos priežiūros specialistams;

18.5 turi teisę įstaigos vadovo sprendimus apskųsti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba).

19. Vaistinių preparatų reklamuotojas privalo:

19.1 susipažinti su šia tvarka ir organizuoti reklaminius renginius taip, kad nepažeistų teisės aktų ir tvarkos reikalavimų;

19.2 vadovaudamasis šio dokumento nuostatomis suderinti reklaminius renginius su įstaigos vyriausiuoju gydytoju ir laiku informuoti apie jų atšaukimą;

19.3 nešioti vaistinių preparatų reklamos davėjo darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas renginio metu;

19.4 kiekvieno renginio metu pateikti visų reklamuojamų vaistinių preparatų charakteristikų santraukas arba kitomis priemonėmis užtikrinti jų prieinamumą bei informuoti apie vaistinių preparatų pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (jei vaistiniai preparatai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą);

19.5 perduoti vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojui reklaminio renginio metu sveikatos priežiūros specialistų pateiktą informaciją apie pastebėtus reklamuojamų vaistinių preparatų ypatumus, o ypatingai – apie pastebėtą nepageidaujamą (pašalinį) jų poveikį.

20. Įstaiga privalo:

20.1 reklaminį renginį registruoti tam skirtame žurnale;

20.2 užtikrinti vaistų reklamuotojui galimybę susipažinti su šios tvarkos nuostatomis;

20.3 pasirašytinai supažindinti įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus su patvirtinta reklaminių renginių organizavimo tvarka;

20.4 užtikrinti „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnalo“ prieinamumą reklamuotojams;

20.5 skirti patalpą, tinkamą vaistinių preparatų reklaminiam renginiui;

20.6 užtikrinti, kad vaistinių preparatų reklamuotojams būtų užtikrintos vienodos galimybės dalyvauti įstaigos reklaminiuose renginiuose;

20.7 užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose būtų savanoriškas;

20.8 nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo tvarkos reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos, raštu informuoti Vaistų kontrolės tarnybą prie LR SAM apie tai, kad reklamos davėjas ar vaistinių preparatų reklamuotojas galėjo pažeisti tvarkos reikalavimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Tvarka gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams ar pertvarkant įstaigos darbo organizavimą.

22. Už teisės aktų ar šios tvarkos reikalavimų nesilaikymą įstaigoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai gali būti traukiami drausminėn ar materialinėn atsakomybėn, o apie vaistinių preparatų reklamuotojo netinkamus veiksmus įstaiga nedelsiant informuoja vaistų reklamos davėją ir Valstybinę vaistų ir kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri yra įgaliota surašyti administracinius teisės pažeidimų protokolus už pažeidimus, susijusius su vaistinių preparatų reklama sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams.

23. Pažeidę šią tvarką, vaistų reklamuotojai įstaigos administracijos spendimu praranda teisę 3 mėnesius įstaigoje organizuoti reklaminius renginius.

24. Praėjusių „Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnalas“ įstaigoje saugomas 5 metus.

25. Ginčai kylantys dėl tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

------------------------------------------

1 Priedas Vaistų reklamuotojų apsilankymų registracijos žurnalas

pasitikrink-draustuma

Savo prašymus, atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas pateikite el. paštu:

kiduliuambulatorija@gmail.com 
arba telefonu 8 (345) 62303 

darbo-laikas